การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ 2567


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (o1 - o35)

การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
Placeholder32x32
o7.
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
Placeholder32x32
o8.
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
Placeholder32x32
Placeholder32x32
o11.
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

การจัดซื้อจัดจ้าง
Placeholder32x32
o14.
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
Placeholder32x32
Placeholder32x32
o16.
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
Placeholder32x32
o17.
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Placeholder32x32
o20.
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Placeholder32x32
o22.
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Placeholder32x32
o23.
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Placeholder32x32
o24.
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Placeholder32x32
o25.
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (o26 - o35)

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
Placeholder32x32
Placeholder32x32
o29.
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
Placeholder32x32
o30.
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
Placeholder32x32
o35.
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน