การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (o1 - o33)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Placeholder32x32
o3.
อำนาจหน้าที่
Placeholder32x32
o4.
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
Placeholder32x32
o5.
ข้อมูลการติดต่อ
Placeholder32x32
o9.
Social Network

การบริหารงานการดำเนินงาน
Placeholder32x32
o10.
แผนดำเนินงานประจำปี
Placeholder32x32
o11.
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
Placeholder32x32
o13.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
Placeholder32x32
o14.
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

การบริหารเงินงบประมาณ
Placeholder32x32
o18.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
Placeholder32x32
o19.
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
Placeholder32x32
o20.
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
Placeholder32x32
o21.
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
Placeholder32x32
o24.
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Placeholder32x32
o25.
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Placeholder32x32
o26.
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Placeholder32x32
o27.
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Placeholder32x32
o28.
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส
Placeholder32x32
o29.
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Placeholder32x32
o30.
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Placeholder32x32
o31.
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Placeholder32x32
o32.
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
Placeholder32x32
o33.
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (o34 - o43)

การดำเนินการเพื่อการป้องกันทุจริต
Placeholder32x32
o36.
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
Placeholder32x32
o37.
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Placeholder32x32
o38.
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
Placeholder32x32
o39.
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
Placeholder32x32
o40.
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
Placeholder32x32
o41.
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
Placeholder32x32
o42.
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Placeholder32x32
o43.
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน